Current track

Title

Artist

«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»: Τα 15 σημεία – κλειδιά στο ΕΣΠΑ για μικρομεσαίους

Written by on 03/07/2024

Κοινοποίηση
Ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων παραμένει η δράση του ΕΣΠΑ, «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς όλης της χώρας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Δίνοντας έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω παρεμβάσεις:

-Ερευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

-Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
-Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

-Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, να λειτουργούν νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην ελληνική περιφέρεια όπου χωροθετείται η ενίσχυση και να διαθέτουν ΑΦΜ.

Οσον αφορά στους ερευνητικούς οργανισμούς, πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της δράσης. Σημειώνεται πως κάθε ερευνητικός οργανισμός συμμετέχει ως ενιαία οντότητα, δηλαδή σε επίπεδο ΑΦΜ, και ειδικότερα στο επίπεδο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ), για όσους φορείς διαθέτουν ΕΛΚΕ.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης των δικαιούχων καθορίζεται από το χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) κάθε ενότητας εργασίας του έργου του και από το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή -μικρή, μεσαία ή μεγάλη). Στην περίπτωση των συνεργατικών έργων, η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ, app.opske.gr/), με τις καταληκτικές ημερομηνίες να διαμορφώνονται ως εξής:

– για την παρέμβαση Ι, την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00,

– για την παρέμβαση ΙΙ, την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00,

– για τις παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV, η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Τα κριτήρια, οι δράσεις, οι δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης 

Υπάρχει ανώτατο όριο στον συνολικό προϋπολογισμό της αίτησης χρηματοδότησης;

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται ανά παρέμβαση. Ειδικότερα:

I Ερευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 800.000 ευρώ,

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000 ευρώ,

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ,

IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Ποια θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου;

Ορίζεται η ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που θα πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση-δυνητικός δικαιούχος;

Δεν υπάρχει περιορισμός επιλεξιμότητας ως προς τον ΚΑΔ μιας επιχείρησης. Στην αίτηση χρηματοδότησης συμπληρώνεται ο σχετικότερος με το έργο ΚΑΔ, τον οποίο ήδη διαθέτει η επιχείρηση κατά την υποβολή. Δεν απαιτείται έκδοση νέου ΚΑΔ ειδικά για τη δράση.

Μπορεί μια επιχείρηση να προσφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής;

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, η δικαιούχος της ενίσχυσης επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν. (Ε.Ε.) αριθ. 651/2014.

Στην Παρέμβαση ΙΙΙ, «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά στο τεχνολογικό επίπεδο από το οποίο θα ξεκινήσει η έρευνα και σε ποιο τεχνολογικό επίπεδο πρέπει να φτάσει; Προβλέπεται βιομηχανική έρευνα;

Οχι, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας (TRL) κατά την εκκίνηση, ούτε κατά την ολοκλήρωση.

Μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλει μόνη της αίτηση χρηματοδότησης;

Παρέμβαση I: Ναι, εάν πρόκειται για ΜμΕ. Οχι, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση.

Παρέμβαση II: Οχι.

Παρεμβάσεις III & IV: Ναι, εάν πρόκειται για ΜμΕ. Οχι, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση.

Ποιες είναι οι εταιρικές μορφές που επιδοτούνται στη δράση;
Καμία εταιρική μορφή δεν εξαιρείται.

Μπορούν να συμμετέχουν στη δράση εξωχώριες επιχειρήσεις;

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης μια νέα επιχείρηση;

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη, πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση.

Είμαστε ΙΚΕ με έδρα στην Αθήνα. Μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση δηλώνοντας διαφορετικό τόπο υλοποίησης (π.χ. Λάρισα) και εφόσον η αίτησή μας εγκριθεί να ανοίξουμε τότε υποκατάστημα στη δηλούμενη περιφέρεια υλοποίησης;
Οχι, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει, ήδη, από το χρόνο υποβολής της αίτησης, να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην περιφέρεια όπου χωροθετείται η ενίσχυση και δηλώνεται ως τόπος υλοποίησης. Η δυνατότητα για μεταγενέστερη δημιουργία υποκαταστήματος αφορά εξαιρετικά και μόνον αλλοδαπές επιχειρήσεις (κάτοχους TIN/VAT Number) με έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίες κατά την υποβολή δεν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και δεν διαθέτουν, ήδη, ορισμένο υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Μπορώ να υποβάλω ξανά πρόταση που απορρίφθηκε σε πρόσκληση της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ή άλλης δράσης;

Ναι, εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση απόρριψης και δεν εκκρεμεί διαδικασία ένστασης. (Συνιστάται η σχετική απόφαση να αναφερθεί ως σχόλιο/παρατήρηση στο πεδίο της σχετικής ερώτησης στην αίτηση χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.)

Εχω καταθέσει την ερευνητική πρόταση σε άλλο πρόγραμμα και αναμένω αποτελέσματα. Μπορώ να την υποβάλω στη δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ»;

Οχι, δεν επιτρέπεται. Είναι τυπική προϋπόθεση συμμετοχής ότι το έργο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους πριν από την έκδοση της απόφασης ένταξης/απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης.

Υπάρχει ανώτατο όριο για το μέσο ποσοστό χρηματοδότησης ενός έργου (συνολική δημόσια δαπάνη προς τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου) στα έργα της Παρέμβασης II: «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»;

Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός. Υπάρχει μόνο η υποχρέωση οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στον προϋπολογισμό του έργου.

Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών;

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μπορεί στην αίτηση χρηματοδότησης να δηλωθεί φορέας (επιχείρηση ή ερευνητικός οργανισμός) ο οποίος δεν συμμετέχει με προϋπολογισμό στο έργο;
Δεν προβλέπεται.

ΠΗΓΗ: PROTOTHEMA

Current track

Title

Artist